Selecteer een pagina

James Jacob Prasch

Jacob is een Hebreeuws sprekende evangelist voor de joden en een bijbelleraar die de oorspronkelijke joods-christelijke achtergrond en hermeneutiek van het Nieuwe Testament toelicht, en zijn nadruk ligt op het planten van kerkgemeenschappen en missies. Hij en Moriel zijn ook een conservatieve stem geweest voor Bijbelse onderscheiding onder gematigde Pinkstermensen en Charismaten, in tegenstelling tot de verleidingen van de oecumene, op geld georiënteerde prediking en hype-kunstenaarschap, ‘charismania’ en psycho-brabbel dat veel in de kerk voorkomt.

Meer over James Jacob Prasch

James Jacob Prasch is directeur van Moriel Ministries. Hij werd geboren in de buurt van New York City in de VS, waar hij christen werd terwijl hij in februari 1972 medische wetenschap studeerde aan de universiteit, na het proberen de Bijbel te weerleggen met wetenschap, geschiedenis en archeologie. Hij vond zoveel bewijs ter ondersteuning van de beweringen van Jezus en de Bijbel dat het meer geloof vereiste om het te verwerpen dan om het te geloven.

Reeds gefrustreerd door het falen van de hippie-generatie om een ​​betere wereld te bouwen, gedesillusioneerd door het marxisme waarop hij in geloofde, en met de drugscultuur die het leven van sommige van zijn vrienden en bijna zijn eigen eiste, stelde hij zijn vertrouwen in Jezus.

Jacob’s familie is een combinatie van rooms-katholiek en joods. (In zijn jeugd werd hij gedwongen naar een katholieke school te gaan, maar ging hij ook naar het Joodse gemeenschapscentrum.) Jacob’s vrouw Pavia, ook met een wetenschappelijke achtergrond, is een in Roemenië geboren Israëlische joodse gelovige die de dochter is van overlevenden van de holocaust. Pavia was een atheïst en Jacob was een agnost. Na hun geloof zijn beide overgestapt van studie in wetenschappelijke velden naar theologische velden in Israël en in Groot-Brittannië. Ze hebben twee kinderen, allebei geboren in Galilea.

Jacob en Moriel zijn toegewijd aan de overtuiging dat we in de laatste dagen de terugkeer van Christus naderen en dat hedendaagse gebeurtenissen in het Midden-Oosten, de morele achteruitgang van de samenleving, de vernietiging van het milieu, de globalisering van de wereldeconomie, de opkomst van een pseudo-democratisch federaal Europa en, bovenal, de afvalligheid in de hedendaagse kerk, zijn alle gebeurtenissen van profetische betekenis eschatologisch.

Onderwijs

Gods gehele raadgeving, sessie 3 door Jacob Prasch

Gods gehele raadgeving, sessie 3 door Jacob Prasch

Nu met Nederlandse ondertiteling.

Zeer gedegen, Bijbels onderbouwd legt Jacob Prasch ons hier uit dat het gehele raadsbesluit van God enorm belangrijk is. Hij geeft voorbeelden van hoe mensen dit anders zien door bepaalde teksten, bepaalde geboden weg te laten omdat het hun niet zint. Maar wat zegt het Woord hierover?

Zo wijst hij er op wat God er van vindt, met o.a. de vergelijking van het manna in de woestijn. Eet alles er van op en laat niets er van over, was de opdracht. Toen men dat wel deed bedierf het. Er kwamen wormen uit.
Wees niet zoals Satan en vele van zijn dienaren. Hij probeerde Jezus in de woestijn te verleiden door een tekst uit Psalm 91:11-12 uit z’n verband te rukken (Mat. 4). Jezus antwoord was telkens het woord, en dit keer “Er staat ook geschreven…” (Deut. 6:16)…

Lees meer
Vraag en antwoord – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 3

Vraag en antwoord – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 3

Op 10, 11 en 12 mei 2019, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de derde dag. Hierin beantwoord Jacob diverse vragen aangaande de onderwerpen die behandeld zijn.

Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl

Lees meer
Over de eindtijd en wederkomst – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 3

Over de eindtijd en wederkomst – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 3

Jacob begint met een verwijzing naar de eindtijd hoofdstukken in Mattheus 10, 24, wat eigenlijk in 23 begint wanneer Jezus huilt voor Jeruzalem, 25 en Lukas 11, 17, 21 en Markus 13 wat door Jezus werd onderwezen vlak voor Zijn dood, omdat dit ook gerelateerd is aan de eindtijd. Ook geeft Jacob aan dat het leren kennen van Gods profetische plan met Israel belangrijk is om wat Hij zegt over de laatste dagen te begrijpen.

Jezus leert op de Olijfberg over de eindtijd. Dat is ook de plek waar Hij opstijgt naar de Hemel en weer terug zal keren. Zacharias 14:4 zegt daar bijvoorbeeld over dat Jezus daarop terugkeert en Zijn voeten daarop zal plaatsen en dat de berg zal splijten.
Voordat dat gebeurt, zal Jezus de kerk opnemen, dan komt hij vanuit Petra naar de Olijfberg.

En zo leert Jacob Prasch het e.e.a. over de laatste dagen en de diverse halve waarheden dan wel volledige onwaarheden die verkondigd worden en wat het Woord daadwerkelijk, in context en co-tekst leert.

Lees meer
Over de laatste van de 70 weken en de opname – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 2

Over de laatste van de 70 weken en de opname – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 2

Op 10, 11 en 12 mei 2019, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de tweede dag. Hier begint Jacob met de laatste week, de laatste 7 jaar van de 70 weken die beschreven staan in Daniel 9 (HSV): “24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen,
de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.
Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken,
één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”.

Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl

Lees meer
Wat leert Mattheüs 24? – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 2

Wat leert Mattheüs 24? – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 2

Op 10, 11 en 12 mei 2019, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de eerste sessie van de tweede dag.

Jacob begint met het bespreken van Mattheüs 24, wat een uitbreiding is van Mattheüs 10, en een toelichting op hoe er aan welke (eerste) doelgroep geschreven werd. Mattheüs schrijft op thematische wijze met de Joden als lezers op het oog op. Lukas is chronologisch geschreven met de Grieken en Romeinen voor ogen. En Johannes benadert de leer van bijvoorbeeld de eindtijd weer heel anders. Daarin zit het verweven met verwijzingen er naar. Zoals in Johannes 5:43 (HSV): “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.”
Jezus verwijst naar zowel de komende valse Christussen zoals Bar Kokhba (132-136 CE) waarin vele Joden geloofden als de komende anti-Christ.
En in Johannes 16:20-23 (HSV): “20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. 21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. 22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. 23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.”
Deze vergelijking met barensweeën komt in de rede over de laatste dagen van Mattheüs 24 en 25 niet voor, maar wel in bijvoorbeeld Romeinen 8:22 (HSV): “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.”

Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl

Lees meer
O.a. over de heilige drie-éénheid en het huwelijk – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 1

O.a. over de heilige drie-éénheid en het huwelijk – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 1

Op 10, 11 en 12 mei, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit hoe de heilige drie-éénheid wordt gereflecteerd in het huwelijk.

Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl

Lees meer
O.a. over de geest van dwaling – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

O.a. over de geest van dwaling – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

Op 10, 11 en 12 mei 2019, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de eerste sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit wat de “geest van dwaling” doet.

Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl

Lees meer